Chính sách

CHÍNH SÁCH QUYỀN RIÊNG TƯ

[wpsm_divider top=”20px” bottom=”20px” style=”solid”]

CHÍNH SÁCH BẢO MẬT

Chính sách bảo mật cho bạn biết chúng tôi sử dụng thông tin cá nhân của bạn thu thập được tại trang web này như thế nào. Xin vui lòng đọc chính sách bảo mật trước khi sử dụng trang web greentiles.vn hoặc cung cấp bất kỳ thông tin cá nhân nào cho chúng tôi.

Khi sử dụng trang web greentiles.vn, bạn đang chấp nhận những điều được mô tả trong chính sách bảo mật. Những điều này có thể thay đổi, nhưng bất kỳ thay đổi nào cũng đều sẽ được đăng lên và thay đổi sẽ chỉ áp dụng cho các hoạt động và thông tin trên cơ sở tịnh tiến, chứ không phải hồi tố. Bạn nên xem lại chính sách bảo mật bất cứ khi nào bạn truy cập trang web để đảm bảo rằng mình hiểu các thông tin cá nhân mà bạn cung cấp sẽ được sử dụng như thế nào.

Chính sách của chúng tôi là giữ kín thông tin cá nhân nhận được từ trang web greentiles.vn hoàn toàn bí mật và chỉ dùng cho mục đích nội bộ. Chúng tôi sẽ không chia sẻ thông tin cá nhân của bạn với bất kỳ bên nào khác. Hãy yên tâm rằng chúng tôi tôn trọng sự riêng tư của bạn và xử lý dữ liệu cá nhân của bạn với sự cẩn trọng tối đa.

THU THẬP THÔNG TIN

Chúng tôi thu thập các thông tin định danh cá nhân như tên, địa chỉ bưu điện, địa chỉ email, số điện thoại, v.v… khi khách truy cập tự nguyện gửi cho chúng tôi. Thông tin này chỉ được sử dụng để đáp ứng yêu cầu cụ thể của bạn, trừ khi bạn cho phép sử dụng nó theo cách khác, ví dụ thêm bạn vào danh sách gửi email của chúng tôi.

Thông tin chúng tôi thu thập có thể bao gồm tên, chức danh, tên công ty hay tổ chức, e-mail, điện thoại và ngày sinh nhật của bạn. Chúng tôi có thể thu thập một số thông tin nhất định về chuyến thăm của bạn, chẳng hạn như loại trình duyệt bạn sử dụng; ngày và thời gian bạn truy cập vào trang web greentiles.vn; các trang bạn truy cập khi mở trang web và địa chỉ trang web mà từ đó bạn kết nối trực tiếp đến trang web của chúng tôi. Thông tin này được sử dụng để giúp cải thiện và quản lý trang web.

COOKIE

Trang web có thể sử dụng cookie và công nghệ theo dõi tùy thuộc vào các tính năng được cung cấp. Cookie và công nghệ theo dõi rất hữu ích cho việc thu thập thông tin như loại trình duyệt và hệ điều hành, theo dõi số lượng khách truy cập vào trang web, và hiểu biết khách truy cập sử dụng trang web như thế nào. Cookie cũng có thể giúp tùy chỉnh trang web cho khách. Không thể thu thập được thông tin cá nhân thông qua cookie và công nghệ theo dõi khác, tuy nhiên, nếu trước đó bạn đã cung cấp thông tin cá nhân định danh, cookie có thể gắn với các thông tin đó. Cookie và thông tin theo dõi thu thập được có thể được chia sẻ với bên thứ ba. Chúng tôi cũng sử dụng mã tái tiếp thị đăng nhập khi khách truy cập xem các trang cụ thể, cho phép chúng tôi đưa ra các quảng cáo mục tiêu trong tương lai.

PHÂN PHỐI THÔNG TIN

Chúng tôi xử lý tất cả dữ liệu khách hàng phù hợp với Pháp lệnh dữ liệu cá nhân (Riêng tư) ở Việt Nam. Chúng tôi sẽ không bao giờ bán, chia sẻ hoặc sử dụng bất kỳ thông tin cá nhân nào bạn cung cấp cho chúng tôi vì bất kỳ mục đích nào khác hơn là trao đổi với bạn về các sản phẩm, việc hỗ trợ thông tin hoặc thư mời đến các sự kiện của chúng tôi.

Chúng tôi có thể chia sẻ thông tin với các cơ quan chính phủ hoặc các công ty khác hỗ trợ chúng tôi trong việc phòng chống gian lận hoặc điều tra. Chúng tôi có thể làm như vậy khi:

(1) được pháp luật cho phép hoặc theo yêu cầu của pháp luật;

(2) cố gắng để bảo vệ hoặc ngăn chặn gian lận thực tế hoặc tiềm năng hoặc giao dịch trái phép;

(3) điều tra gian lận đó đã xảy ra.

Các thông tin không được cung cấp cho các công ty này vì mục đích tiếp thị.

Thông tin cá nhân của bạn được lưu giữ an toàn. Chỉ các nhân viên, các đại lý và nhà thầu được ủy quyền (người đã đồng ý giữ thông tin an toàn và bảo mật) có quyền tiếp cận các thông tin này. Tất cả email và bản tin từ trang web này cho phép bạn chọn không tiếp tục nhận thư.

[wpsm_divider top=”20px” bottom=”20px” style=”solid”]

PRIVACY POLICY

The privacy policy tells you how we use your personal information collected at this site. Please read the privacy policy before using greentiles.vn or providing any personal information to us.

By using greentiles.vn, you are accepting the practices described in this privacy policy. These may change, but any changes will be posted and changes will only apply to activities and information on a forward, not retroactive basis. You should review the privacy policy whenever you visit the site to ensure that you understand how the personal information you provide will be used.

Our policy is to keep the personal information received from greentiles.vn strictly confidential and is for internal use only. We will not share your personal information with any other party. Please be assured that we respect your privacy and handle your personal data with the utmost care.

COLLECT INFORMATION

We collect personally identifiable information such as name, postal address, email address, phone number, etc. when visitors voluntarily send it to us. This information is only used to meet your specific requirements, unless you allow it to be used otherwise, for example adding you to our email list.

The information we collect may include your name, job title, company or organization name, e-mail, phone and birthday. We may collect certain information about your visit, such as the type of browser you use; the date and time you visit greentiles.vngreentiles.vn; the pages you visit when you open the site and the web address from which you connect directly to our site. This information is used to help improve and manage the site.

COOKIE

The website may use cookies and tracking technology depending on the features provided. Cookies and tracking technology are useful for collecting information such as browser type and operating system, tracking the number of visitors to the site, and understanding how visitors use the site. Cookies can also help customize websites for guests. Personal information cannot be collected through cookies and other tracking technologies, but if you have previously provided personally identifiable information, cookies may be associated with that information. Cookies and tracking information collected may be shared with third parties. We also use login remarketing remarketing code when visitors view specific pages, allowing us to deliver targeted ads in the future.

DISTRIBUTION OF INFORMATION

We process all customer data in accordance with the Personal Data Ordinance (Privacy) in Vietnam. We will never sell, share or use any personal information you provide us for any purpose other than talking to you about products, information support or Invitations to our events.

We may share information with government agencies or other companies assisting us in fraud prevention or investigation. We may do so when:

(1) as permitted by law or as required by law;

(2) attempt to protect or prevent actual or potential fraud or unauthorized transactions;

(3) investigation of fraud that has occurred.

The information is not provided to these companies for marketing purposes.

Your personal information is kept safe. Only authorized employees, agents and contractors (who have agreed to keep the information safe and confidential) have access to this information. All emails and newsletters from this site allow you to opt out of receiving mail.

[wpsm_divider top=”20px” bottom=”20px” style=”solid”]

LIÊN HỆ

Email: greentilesvn.com@gmail.com