Danh mục Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia do Bộ Xây dựng ban hành

Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về quy hoạch xây dựng (ban hành kèm theo Thông tư số 01/2021/TT-BXD ngày 19/05/2021): QCVN 01:2021/BXD

Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về số liệu điều kiện tự nhiên dùng trong xây dựng (ban hành kèm theo Thông tư số 02/2022/TT-BXD ngày 26/09/2022): QCVN 02:2022/BXD

Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về Phân cấp công trình phục vụ thiết kế xây dựng (ban hành kèm theo Thông tư số 05/2022/TT-BXD ngày 30/11/2022): QCVN 03:2022/BXD

Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về nhà chung cư (ban hành kèm theo Thông tư số 03/2021/TT-BXD ngày 19/05/2021): QCVN 04:2021/BXD

Quy chuẩn Xây dựng Việt Nam nhà ở và công trình công cộng – An toàn sinh mạng và sức khỏe (ban hành kèm theo Quyết định số 09/2008/QĐ-BXD ngày 06/6/2008): QCXDVN 05:2008/BXD

Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về an toàn cháy cho nhà và công trình (ban hành kèm theo Thông tư số 06/2022/TT-BXD ngày 30/11/2022): QCVN 06:2022/BXD

Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về các công trình hạ tầng kỹ thuật (ban hành kèm theo Thông tư số 01/2016/TT-BXD ngày 01/02/2016): QCVN 07:2016/BXD

Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về công trình tàu điện ngầm (ban hành kèm theo Thông tư số 11/2018/TT-BXD ngày 26/12/2018): QCVN 08:2018/BXD

Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về các công trình xây dựng sử dụng năng lượng hiệu quả (ban hành kèm theo Thông tư số 15/2017/TT-BXD ngày 28/12/2017): QCVN 09:2017/BXD

Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về xây dựng công trình để đảm bảo người khuyết tật tiếp cận sử dụng (ban hành kèm theo Thông tư số 21/2014/TT-BXD ngày 29/12/2014): QCVN 10:2014/BXD

Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về hệ thống điện của nhà ở và nhà công cộng (ban hành kèm theo Thông tư số 20/2014/TT-BXD ngày 29/12/2014): QCVN 12:2014/BXD

Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về Gara ôtô (ban hành kèm theo Thông tư số 12/2018/TT-BXD ngày 26/12/2018): QCVN 13:2018/BXD

Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về sản phẩm, hàng hóa vật liệu xây dựng (ban hành kèm theo Thông tư số 19/2019/TT-BXD ngày 31/12/2019): QCVN 16:2019/BXD

Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về xây dựng và lắp đặt phương tiện quảng cáo ngoài trời (ban hành kèm theo Thông tư số 04/2018/TT-BXD ngày 20/5/2018): QCVN 17:2018/BXD

Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về an toàn trong xây dựng (ban hành kèm theo Thông tư số 16/2021/TT-BXD ngày 20/12/2021): QCVN 18:2021/BXD

Quy chuẩn hệ thống cấp thoát nước trong nhà và công trình (ban hành kèm theo Quyết định số 47/1999/QĐ-BXD ngày 21/12/1999): (QC HT Câp thoát nước trong nhà và công trình)

Leave a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Scroll to Top